T
ip dönüşümlerine başlamadan önce, değişkenler hakkında biraz bilgi vermek isterim. Böylece değişkenleri nasıl kullandığımızı bilerek, birbirlerine ne için dönüştürdüğümüzü daha kolay kavrayabiliriz. Değişken nedir, nasıl tanımlanır, kullandığımız değişken tipleri nelerdir gibi sorularınızın bu yazıyla cevaplanacağını umuyorum.

Değişken Nedir?

Değişkenler programlamanın vazgeçilmez yapılarıdır. Bunlar atadığımız değerleri tutar.Ayrıca programlama yöntemiyle almasını istediğimiz değerlerin atandığı, gerektiğindeyse bu değerlerin aktarıldığı verilerin tutulduğu alanlardır. Değişik değerler almalarından dolayı değişkendirler. Diğer bir deyişle; değişken atanacak verinin tipine bağlı olarak değişir. Eğer x isminde bir değişkenimiz varsa ve x’e tam sayı atamak istersek, x’i tam sayı olarak tanımlamamız gerekir. x değişkeni tam sayı olabileceği gibi bir katar, karakter, virgüllü bir sayıda olabilir.

Java içerisinde değişken şu şekilde tanımlanır;

degisken_tipi degisken_ismi;

int x;

Yukarıdaki gösterim şekline bakarsak, degisken_tipi “int”, degisken_ismi “x” olumuştur. Ayrıca int x = 10;  yazarak x değişkenine 10 değeri atanmış olur. 

 

Değişken Tanımlama Kuralları

Değişkenleri tanımlarken programlama diline uygun bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Değişken isimleri aşağıdaki kurallara göre tanımlanır.

1- Değişkenler sayı ile başlamaz.
 int 1vize;   -Yanlış Kullanım-

int vize1;   -Doğru Kullanım-  

2- Değişken isimleri arasında boşluk olmaz.
int final notu;   -Yanlış Kullanım-

int final_notu;   -Doğru Kullanım-

int finalNotu;   -Doğru Kullanım-  

3- Değişkenlerin isimlerinde operatör ve  işaretler kullanılmaz.
int final#;   -Yanlış Kullanım- 

 

Değişken Tipleri

Tamsayı veri tipleri:

int

Tam sayı değerler için kullanılır. 4 baytlık bellek alanını kaplar. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında değer alır.

 int vize1, vize2, final;

short

Kısa tam sayı değerler için kullanılır. 2 baytlık bellek alanını kaplar. -32,768 ile 32,767 arasında değer alır.

 Short vize1, vize2, final;

byte

Küçük tam sayı değerler için kullanılır. 1 baytlık bellek alanını kaplar. -128 ile 127 arasında değer alır.

 byte vize1, vize2, final;

long

Uzun tam sayı değerler için kullanılır. 8 baytlık bellek alanını kaplar. -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında değer alır.

 long vize1, vize2, final;
Ondalıklı sayı veri tipleri:

float

Tek duyarlı gerçel sayı değerleri için kullanılır. 6 basamak hassasiyeti vardır. 4 baytlık bellek alanını kaplar. -3.4e +/- 38 ile +3.4e +/- 38 arasında değer alır.

 float ortalama, bolum;

double

Çift duyarlı gerçel sayı değerleri için kullanılır. 15 basamak hassasiyeti vardır. 8 baytlık bellek alanını kaplar. -1.7e +/- 308 ile +1.7e +/- 308 arasında değer alır.

 double ortalama, bolum, pi;
Karaktersel veri tipleri:

string

En çok kullandığımız veri tiplerinden birisidir. Yaklaşık iki milyara kadar veri tutabilir. String ifadelerin değerleri atanırken, atanan değer çift tırnak (” “) içerisinde gösterilir.

 String adi = “Ferhat”;

char

Genellikle tek bir karakter atamalarında kullanılan veri tipidir. Bu karakterler  java dilinde ISO Unicode (

) koduyla aktarılır. Birçok char tipli değişken bir araya gelerek dizi oluşturmasıyla string değişken elde edilir. char ifadelerin değerleri atanırken, atanan tek çift tırnak (‘ ‘) içerisinde gösterilir.

 char evet = ‘E’;
Mantıksal veri tipleri:

boolean

Bu veri tipiyse sadece mantıksal işlemlerde kullanılır. Sadece  true veya false değerini alır.

 boolean onay = false;

Tip Dönüşümleri

Farklı veri tiplerinden oluşan değişken değerlerinin birbirine atanması (örn: karaktersel veri tipinin tam sayı veri tipine aktarılması) ile, aynı tipteki verilerin birbirlerine atanması ( örn: double tipinde bir veriyi int tipinde bir veriye atama) farklı yöntemlerle yapılmaktadır.

1- “parse” işlemi.

Farklı tipteki verilerin değerlerinin birbirine aktarılmasında kullanılır.  Örneğin String olarak giriş yapılan bir değerin sayısal bir değere dönüştürülmesi gibi.

  Örnek
 Ekran Çıktısı:

Yukardaki koda bakarsak “2012″ ve “3,14″  değerleri String tipinde değerler olup. bunların sayısal değerlere dönüşüm işlemi yapılmıştır. İşte 2012 string tipli değer, integer tipindeki sayi_tam değişkenine atanırken çevirme işlemi (dönüşüm) yapılıyor.

Dönüşüm işlemi sırasında;  atanacak olan değişkenin tipi . parse_komutu( cevrilecek değer ) belirtilir.

Stringden dönüşüm:

Double.parseDouble(çevrilecek değer)

Byte.praseByte(çevrilecek değer)

Date.parse(çevrilecek değer)

Integer.parseInt(çevrilecek değer)

String.valueOf(çevrilecek değer)

Stringe dönüşüm:

Integer.toString();

Double.toString();

Byte.toString();

Long.toString();

2- boxing (kutulama) işlemi.

Kutulama işleminde aynı tipteki verilerin birbirine aktarılması sağlanır.

Örnek:

double gercelSayi = 3.14;

int tamSayi;

tamSayi = (int) gercelSayi;

Açıklama:

Yanda görmüş olduğunuz kodda;

double tipinde gercelSayi değişkeni tanımlanmış ve 3.14 değeri atanmıştır. Ayrıca integer tipinde tamSayi değişkeni tanımlanmıştır. Her ikisi de Tam sayı veri tiplerinden olduğu için birbirlerine dönüşümleri tamSayi = (int) gercelSayi;  şeklindekutulama işlemiyle yapılmaktadır. Artık tamSayi değişkeninin değeri 3 olmuştur.